ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှ အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာ တင်ပြရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

လုပ်ငန်းစဉ်(၁)

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း လျှောက်လွှာကို www.dica.gov.mm တွင် download ရယူပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီရုံးသို့ တင်ပြပြီး သတင်းအချက်အလက် စုံစမ်းပါ။ (မိမိဆန္ဒရှိမှသာ လျှောက်ထားရန်)

လုပ်ငန်းစဉ်(၂)

အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာတင်ပြခြင်း

လုပ်ငန်းစဉ်(၃)

အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြရာ၌ ထည့်သွင်းဖော်ပြရမည့် အချက်အလက်များ

သတိပြုရန်မှာ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အတည်ပြုမိန့် ရယူပြီးမှသာ အခွန်ဆိုင်ရာ ကင်းလွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွင့် လျှောက်ထားလွှာ(ပုံစံ ၆)အား DICA ရုံးချုပ်ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးဌာနခွဲသို့ ဆက်လက် တင်ပြလျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အတည်ပြုမိန့်ရရှိပြီးနောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လမ်းညွှန်ချက်များ

(၁) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကြီးကြပ်ရေးဌာနခွဲ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန နှင့် ဆက်သွယ်၍ အခွန်အကောက် ကင်းလွတ်ခွင့်/သက်သာခွင့် ခံစားနိုင်ရန် ပုံစံ(၆)ကို တင်ပြ လျှောက်ထားရန်။

(၂) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ ၂၀၁၂အရ ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ခြင်း (Initial Environmental Examination- IEE) နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီ အစဉ် (Environmental Management Plan -EMP) တို့အား သတ်မှတ်ကာလအတွင်းရေးဆွဲ၍ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရန်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရုံး သို့မိတ္တူပေးပို့ရန်။

(၃) ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နည်းဥပဒေ ၁၉၆ အရ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုန်ဆုံး ပြီးနောက်(၃)လ အတွင်း သတ်မှတ်ချက်ပါ အသေးစိတ်များ ပါရှိသည့် နှစ်စဉ် အစီရင်ခံစာအား ပုံစံ-၁၁ဖြင့် ပြုစုဖြည့်စွက်၍ ကုမ္ပဏီ၏ website ရှိပါက ကုမ္ပဏီ၏ website တွင်တင်ရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ရုံး၏ website နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရုံး ၏ website သို့တင်ပြနိုင်ရန် soft copy, hard copy ဖြင့်တင်ပြရန်။ 

(၄) ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နည်းဥပဒေ ၁၉၇ အရ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် နေစဉ် အတွင်းသုံးလလျှင် တစ်ကြိမ် လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာကို ပုံစံ-၁၀ ဖြင့် ပြုစုဖြည့်စွက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ရုံးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရုံးသို့ တင်ပြရန်။

(၅) တည်ဆောက်ရေးကာလ/ပြင်ဆင်မှုကာလပြီးဆုံးလျှင် ပုံစံ-၁၄ဖြင့် စီးပွားဖြစ်စတင် ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးဌာနခွဲ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြား မှုဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ရုံးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရုံး သို့ တင်ပြရန်။

(၆) အောက်ဖော်ပြပါ လိုင်စင်များအား ပူးတွဲပါဌာနများသို့ ဆက်လက်လျှောက်ထားရန်နှင့် လိုင်စင်များ ရရှိပြီးပါက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရုံးသို့မိတ္တူ(၅)စုံပေးပို့ရန်။

စဉ် လျှောက်ထားရမည့်ဌာန ‌လျှောက်ထားရမည့်လိုင်စင်/လက်မှတ်အမည်
(က)
သက်ဆိုင်ရာခရိုင်စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
ပုဂ္ဂလိက စက်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြောင်းလက်မှတ်
Boiler အသုံးပြုခွင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း
(ခ)
သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် မီးသတ်ဦးစီးဌာန
မီးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြောင်းစစ်ဆေးချက်
(ဂ)
သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လိုင်စင်
(ဃ)
အာမခံကုမ္ပဏီများနှင့်ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရန်
မီးအာမခံထားရှိခြင်း