ဌာနဆိုင်ရာပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (ONE STOP SERVICE OR OSS)

ONE STOP SERVICE (OSS)

The Departmental Cooperation Team - also known as the One Stop Service (OSS) - was established under the Myanmar Investment Law - Section 14, with the aim of :

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Fuga voluptatibus ducimus, vero quia alias animi quas excepturi quidem sit fugiat pariatur quis! Debitis quidem aperiam cupiditate est pariatur corrupti sequi!

ရည်ရွယ်ချက်

  • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်လမ်းညွှန်ချက်များပေးခြင်း။
  • အစိုးရဌာနများသို့မဟုတ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများကိုယ်စား သက်ဆိုင်ရာဥပေဒနှင့်အညီလျောက်လွှာများအားလက်ခံခြင်း
  • မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ၄၈ (က) အရ အစိုးရဌာနနှင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများဆုံးဖြတ်ချက်များသို့မဟုတ် သတင်းအချက်တောင်းခံမှုများကိုလက်ခံပေးခြင်း
  • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီဖွဲ့၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုအကူအညီပေးခြင်းနှင့်နစ်နာမှုများကိုဖြေရှင်းပေးခြင်း
    ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဌာနခွဲအားအကူအညီများပေးခြင်း

The One Stop Service shall be carried out by a team which consists of authorised officers from the following government departments and government organisations (or any of their successors):

ဌာနဆိုင်ရာပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (OSS)

CONTACTS

DAW TIN AYE HAN

Deputy Director General

Phone No. - 01 658144

U MYO KHAING OO

Director, OSS

Phone No. - 01 658263