မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ ၂၀၁၈ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၆၂၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ပုဒ်မငယ် (၁) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဤ စည်းမျဉ်းများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအား မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခြင်း

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်အာဏာသက်ရောက်မည့် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေသစ်ကို ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဝန်ကြီးဌာနများက ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စရပ်များအား ချပြ ဆွေးနွေးခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဥပဒေအား ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်မည့် ဌာန၏ ဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့် ဥပဒေနှင့် အကျွမ်းတဝင်ရှိပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ အခက်အခဲများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ရေးအတွက် ဌာနတွင်း ပြင်ဆင်မှုများကိုလည်းကောင်း၊ Online စနစ်ဖြင့် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများ ချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် ပြင်ဆင်မှုများ ကိုလည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေအား အသုံးပြုကြမည့် ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ဥပဒေပါ အရေးကြီးသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ ဥပဒေအရ ခံစားနိုင်သည့် အခွင့်အရေးများ၊ ဆောင်ရန်/ ရှောင်ရန်ကိစ္စများနှင့် Myanmar Companies Online (MyCO) စနစ်ဖြင့် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံ တင်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီရုံးနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊…